Hírek

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által meghirdetetett 24.hu – Kommentátorverseny elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: CDM).

A játék a CDM által üzemeltetett, www.eb2016.24.hu weboldalon érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CDM nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

Az eb2016.24.hu weboldalon 2016. május 25-én megjelenik egy nyereményjáték felhívás, melyet a 24.hu egyéb csatornáin is hirdetünk (Facebook oldal) A játék két szakaszból áll: nevezés és közönségszavazás.

A játékra a nevezési szakaszban lehet jelentkezni a leírásban megadott feladat teljesítésével. A beküldött nevezések közül a 24.hu szerkesztősége 10 jelöltet választ ki.

A 10 jelölt vehet részt a közönségszavazás szakaszában, mely során a 24.hu élő Facebook bejelentkezései alatt a Facebook oldal követői komment formájában szavazhatnak. A legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri a játék fődíját.

 1. A Játék időtartama

A Játékra való nevezés 2016. május 25. és 2016. június 8. éjfél között zajlik.

A közönségszavazás szakasza 2016. június 10. és július 10. között kiválasztott öt időpontban zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni –a JÁTÉK meghirdetésének időpontjától a Játék nevezési szakaszának utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. Az ezen időtartam kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a szerkesztőségi és a közönségszavazáson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a  Játék során az eb2016.24.hu oldalon meghirdetett feltételeknek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése ,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • a www.24.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • egy Játékos csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén CDM a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CDM-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye:

Nyertes a közönségszavazás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a CDM és a Játékos kötelesek együttműködni.

A CDM vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A CDM nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 1. A nyertes kiválasztása

A nyertesek kiválasztása két lépésben zajlik. A beküldött pályázati anyagok közül a 24.hu szerkesztősége kiválasztja az öt legjobbat 2016. június 8. és 15. között. A döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szubjektív megítélésen alapul. A szerkesztőség a döntését nem köteles indokolni.

A kiválasztott jelöltek közül a 24.hu élő Facebook bejelentkezései alatt a Facebook oldal követői komment formájában szavazhatnak. A legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri a játék fődíját.

A közönségszavazás alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a CDM, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 1. Nyertesek értesítése

A jelölteket illetve a közönségszavazás után a nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a kiválasztás/közönségszavazás után haladéktalanul értesítjük.

A CDM a közönségszavazás nyertesének nevét és lakóhelyét a város megnevezésével az eb2016.24.hu oldalon teszi közzé az eredeti felhívást kiegészítve.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a CDM-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CDM-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény kizárólag személyesen vehető át a közönségszavazást követő 30 napon belül a CDM-vel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

Amennyiben a nyertes a közönségszavazást követő 30 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a közönségszavazást követő 20 napon belül  köteles tájékoztatni a CDM-t.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CDM nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés alatt ), és azokat a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Játékos(ok) nevét a kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye; a sorsolást követő 30 napig a 24.hu weboldalon.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III. 1. g) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a info@24.hu email címen vagy írásban postai úton a Centrál Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CDM nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CDM-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A CDM a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A CDM kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CDM-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CDM a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. CDM nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CDM nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CDM-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CDM által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CDM-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CDM-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A CDM fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a közönségszavazás követő 10 napig elérhető  az eb2016.24.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a kommentator@24.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2016. május 25.

Olvasói sztorik